• O mutare înțeleaptă!

Gama de prețuri: Din la

Compare Listings

Cum iti alegi casa?

Tipul proprietatii este un criteriu extrem de important in decizia de cumparare datorita avantajelor si dezavantajelor pe care le au imobilele situate in complexe rezidentiale noi, sau vechi. Astfel blocurile vechi ofera in general spatii restrinse si locuri de parcare limitate ca numar, dar au ca avantaj pretul mai mic de achizitie si cheltuieli de intretinere net inferioare celor din complexele noi.

La randul lor, proiectele noi ofera spatii generoase, finisaje de calitate si locuri de parcare suficiente, insa, pretul de achizitie este mai mare, iar clientul plateste suprafata bruta, care include si spatiile comune. Toate acestea au ca rezultat cresterea cheltuielilor lunare de intretinere.

O alta varianta ce merita luata in considerare este reprezentata de buy-back-ul imobiliar. Clientii pot achita avansul pentru un apartament nou prin intermediul vechii locuinte, in care vo locui pana la finalizarea noului apartament.

Actele necesare pentru cumpararea unei proprietati in cazul in care doresti sa achizitionezi o proprietate te poti intalni cu 2 situatii:

– actele de proprietate ale imobilului

– certificat fiscal eliberat de Primarie – Directia de Taxe si impozite

– certificat de sarcini eliberat de judecatorie – extras de carte funciara

– documentatia cadastrala, chitante de la utilitati ca dovada a platii acestora, adeverinte de la asociatia de locatari.

– certificat clasificare energetica.

– actele de proprietate ale imobilului

– certificat fiscal eliberat de Primarie – Directia de Taxe si Impozite.

Dictionar…

ARVUNA – Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

ABITATIE – Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa.

Este reglementat de Codul civil, art. 572

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – Actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii. Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Conform anexei nr. 2 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

AVIZARE CONSTRUIRE – Procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii – extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

AVANS – Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care – in functie de prevederile contractului – poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

BUNURI COMUNE – Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. In conformitate cu Codul familiei, art. 30 si urm. bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de a data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

CADASTRU – Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica economica si juridica, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intregul teritoriu al tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.

CERTIFICAT DE MOSTENITOR – Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CONCESIUNE – O conventie intre stat si concesionar prin care ultimul capata dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, intreprinderi etc. apartinand statului (proprietatii publice). Potrivit art. 135, alin. 5 din Constitutia Romaniei bunurile proprietate publica ce apartin statului (bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite.
Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

CONTRACTUL DE LOCATIUNE – (latina LOCATIO =”locatiunea”) – Un contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator. Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat in cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 si urm. Codul civil. Legea prevede drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amanate cad in sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).

CONTRACTUL DE MANDAT – (latina MANDATUM =”mandatul”) – Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).
Mandatul este reglementat in cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 si urm. Codul civil; legea precizand care sunt indatoririle mandatarului si obligatiile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE – Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si donatia. Este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

CONTRACTUL DE DONATIE – Este un contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care le accepta.
Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, art. 801 si urm. Codul civil, unde se precizeaza ca donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului, care-l primeste

CONTRACTUL DE COMODAT – (imprumutul de folosinta) – Un contract incheiat intre comodant si comodator in baza caruia primul remite spre folosinta temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care ramane proprietarul lui, in natura sa specifica. Este reglementat in cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 si urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA – Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii.
Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.
antrepriza este reglementata de art. 1413, alin. 5, Codul civil si consta in “luarea savarsirii unei lucrari drept un pret determinat, cand materialul se da de acela pentru care se executa o lucrare”.

CONTRACTUL DE COMISION – Este contractul prin care o persoana (comisionar) se obliga sa savarseasca pe numele sau, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in vederea vanzarii) in schimbul unei remuneratii (comision).
Codul Comercial in cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 si urm. reglementeaza contractul de comision (drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante – comisionar si comitent).v

CREANTA – Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

DAUNA – Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate).
– Dauna morala, paguba suferita de o persoana ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. reputatie, onoare etc.) sau ca urmare a provocarii unei suferinte morale (ex. moartea unei persoane apropiate).
– Daune interese, reprezinta pentru creditor un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii contractului de catre debitorul aflat in culpa.

DOL – Consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a incheia un act juridic, un contract sau un alt act. Daca nu s-ar fi intrebuintat astfel de mijloace viclene, persoana care a fost dusa in eroare nu ar fi incheiat acel act. Dolul este unul din elementele care afecteaza caracterul liber al consimtamantului. Codul civil (art. 960) prevede ca “Dolul este o cauza de nulitate a conventiei, cand mijloacele viclene intrebuintate de una din parti, sunt astfel incat este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte n-ar fi contractat”.

GARANTIE – Mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor (ex. clauza penala, arvuna etc.). in contractele comerciale internationale se acorda un rol important garantiilor, obligatiilor contractuale, care pot fi garantii personale si garantii reale.

INTRAVILANUL LOCALITATII – Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

IPOTECA – Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este reglementata in cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 si urm. Codul civil.

LEGAT – Dispozitie testamentara prin care se lasa cuiva, o mostenire, un bun, iar persoana careia i se confera un legat se numeste legatar. Se mai numeste si testament.
Legatele sunt reglementate in cartea III, t. II, art. 887 si urm. Codul civil.

MOSTENITOR – Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune.
Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume: – mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
– mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament); – mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

TESTAMENTUL – Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 si urm. Codul civil. Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.

UZUFRUCT – Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune. Uzufructul este reglementat in cartea II, t. III, cap. I, art. 517 si urm. Codul civil.

10 GRESELI…

  1. Incercati sa speculati si sa faceti o investitie inteleapta – in momentul cumpararii unei noi locuinte nu incercati sa va ganditi la ce pret veti putea revinde imobilul respectiv peste cativa ani. Acest lucru este aproape imposibil avand in vedere schimbarile care se pot produce pe piata intr-o perioada de timp atat de lunga.
  2. Incercati sa faceti cea mai buna afacere – in primul rand trebuie sa cautati o locuinta pe placul dumneavoastra, in care sa va simtiti bine. Daca va concentrati prea mult asupra incercarii de a face o buna afacere este posibil sa finalizati prin a cumpara o locuinta care sa nu vi se potriveasca.
  3. Nu luati in considerare casele expuse spre revanzare – e normal ca fiecare dintre noi sa fie atras de ideea unei case noi, in care nu a mai locuit nimeni inainte. Totusi de multe ori o locuinta expusa spre revanzare, situata intr-un cartier pe placul dumneavoastra poate fi exact ceea ce cautati si se poate incadra mai bine in buget.
  4. Nu inspectati in detaliu o casa expusa spre revanzare – este esential ca in momentul in care decideti sa cumparati o casa care inainte de dumneavoastra a avut alti locatari sa inspectati totul foarte bine. Desi o sa sa va coste ceva timp si bani in plus, astfel veti putea evita unele potentiale cheltuieli cu diferite reparatii necesare despre care in momentul cumpararii nu stiati si pe care nu le-ati luat in calcul.
  5. Nu verificati reputatia constructorului – verificarea firmei care s-a ocupat sau se va ocupa de constructie in cazul unei case noi este necesara pentru a nu avea surprize mai tarziu.
  6. Treceti cu vederea modul in care intreaga dumneavoastra familie se va adapta la noua casa – desi locuinta pare perfecta, pretul este bun, trebuie sa aveti in vedere modul in care toti membrii familiei vor putea beneficia de noua casa. Necesitatea efectuarii unor noi modificari ar genera unele costuri suplimentare substantiale.
  7. Alegeti o locatie care nu vi se potriveste – de multe ori entuziastmul cumpararii unei noi case va poate determina sa nu luati in considerare toate aspectele. Cartierul in care veti locui este un factor decisiv foarte important. Intrebati vecinii daca sunt mutumiti, daca este un cartier galagios, ce proiecte se afla in desfasurare. Deschiderea unui bar ,spre exemplu, in viitorul apropiat langa blocul dumneavoastra ar putea genera noi surse de discomfort pentru.
  8. Sunteti entuziasmat de aspectul exterior si treceti cu vederea unele nerguli in interiorul casei – desi exteriorul casei pare a fi foarte atragator pentru dumneavoastra, este necesara o inspectie amanuntita si in interior pentru a nu fi nevoiti ulterior sa faceti prea multe modificari care sa necesite fonduri suplimentare de care nu dispuneti sau pe care nu le-ati luat in calcul.
  9. Entuziastmul achizitiei unei noi locuinte va determina sa va grabiti si sa platiti prea mult – cumpararea unei noi locuinte este o decizie foarte importanta. De aceea trebuie sa va pastrati calmul si sa nu va grabiti in luarea deciziilor oricat de nerabdator ati fi sa va mutati. Analizati toate ofertele si alegeti-o pe cea care vi se potriveste cel mai bine.

10. Decideti sa amanati procesul de cumparare pe baza evolutiei pietei – pe piata imobiliara au loc numeroase schimbari de la o perioada la alta. Daca asteptati prea mult este foarte posibil sa pierdeti atat casa visurilor dumneavoastra cat si tot timpul si banii investiti in procesul de cautare pana in momentul respectiv.

Succes!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/daciaimobiliare/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/daciaimobiliare/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/daciaimobiliare/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110